top of page

Avís Legal 

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives de l’empresa:

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

 • Identitat: PW Advisory & Capital Services S.L. (en endavant PWACS)

 • Dades Registrals: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31.566, Folio 72, Secció 8, Full M-568031

 • C.I.F.: B-86834256

 • Direcció: Calle de Otero y Delage, 17, CP 28035 Madrid.

 • Telèfon: 911 923 535

 • Fax: 910 885 775

 • Correu electrònic: info@pwacs.es

2. PROPIETAT, ÚS RESPONSABLE I FINALITAT DEL LLOC WEB

Aquest lloc web és propietat de PWACS i el seu contingut té un caràcter informatiu dels serveis prestats per aquesta Entitat, així com facilitar als usuaris la informació que sol·licitin a través de correu electrònic o formularis que poguessin habilitar-se a aquest efecte, la recepció de currículums vitae i, en el seu cas, l'enviament del butlletí als usuaris que realitzessin la seva subscripció, tot això, subjecte a la política de l'Entitat en matèria de protecció de dades i que es detalla en la política de privacitat d'aquestes condicions d'ús.

El fet d'accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús del seu contingut, així com l'acceptació de la política establerta en matèria de protecció de dades quan es facilitin dades de caràcter personal propis o de tercers, i atribueix la condició de l'usuari del Portal i l'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

Excepte indicació expressa en contra, l'accés a la informació mostrada en les pàgines del portal és totalment gratuïta.

PWACS, titular de la web, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d'aquest.

PWACS no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut o en l'actualització d'aquest. No obstant això, posarà tots els mitjans al seu abast per a evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquesta web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. PWACS no respondrà de cap conseqüència, malament funcionament, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

L'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que s'estableix en les condicions d'ús.

PWACS no es responsabilitza de l'estat de la connexió d'accés o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

La finalitat d'aquest lloc web és el descrit a continuació: informar els usuaris dels serveis oferts per PWACS, facilitar la informació que els usuaris sol·licitin i l'enviament del newsletter als usuaris que es registrin i el sol·licitin en cas d'oferir aquest servei, així com, en el seu cas, la recepció de curriculum vitae dels usuaris que desitgin remetre-ho a PWACS.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, les miniaplicacions de Java o Java Script, els controls de Actives, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del “web site” o, en qualsevol cas, disposa d'autorització per a la utilització d'aquests elements.

Així mateix, PWACS és titular dels drets de propietat industrial derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials, excepte els corresponents a patrocinadors, sponsor, anunciants, etc., que poguessin aparèixer en aquest lloc web, així com els corresponents a enllaços que puguin realitzar-se des d'aquesta pàgina web.


Les fotografies que poguessin aparèixer en el lloc web o a través d'enllaços a altres pàgines, no podran ser utilitzades per l'usuari amb cap finalitat, sense l'autorització del seu propietari. La utilització indeguda de les mateixes per part de l'usuari li farà responsable únic enfront de PWACS i enfront de tercers, dels danys ocasionats, així com dels incompliments legals que poguessin derivar-se de la utilització d'aquestes.

PWACS es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i/o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre els continguts del web site. Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de PWACS.

En cap cas, PWACS serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial pogués cometre qualsevol usuari del web site.

PWACS es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren el seu web site, sense necessitat de comunicar-lo prèviament, quan ho estimi convenient d'acord amb l'exercici dels seus serveis.

PWACS no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs site als quals pugui accedir-se des de la seva pàgina Web.

PWACS posa a la disposició dels usuaris un grup de professionals encarregats d'actualitzar i revisar la veracitat i la integritat del contingut de les informacions abocades en el web site. No obstant això, donada la naturalesa del mitjà i els possibles riscos d'interrupció del servei, alteració de l'accés o dels continguts del web site per part de tercers, PWACS exclou qualsevol responsabilitat que pogués sorgir dels continguts que figuren en el seu web site.

4. DADES PERSONALS I COOKIES

De conformitat amb el que es disposa pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del lloc web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per a poder utilitzar i registrar-se en el sistema.

Tot usuari que accepti les presents condicions d'ús accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, quan legalment procedeixi, portabilitat, respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat.

Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça info@pwacs.es, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per l'usuari, de manera que el servidor registra informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació emmagatzemada permet identificar a un usuari concret i tenir registrada informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si desitja conèixer tota la informació sobre les cookies que utilitzem pot dirigir-se a «Política de Cookies».

5. HIPERVINCLES

L'establiment de qualsevol hipervincle des d'una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines de l'est lloc web es realitzarà conforme a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en aquest lloc web.

 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquest lloc web i els seus serveis.

 • PWACS no serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual s'estableixi un hipervincle a aquest lloc web.

 • Qualsevol hipervincle s'efectuarà a la pàgina principal d'aquest lloc web.

 • En el cas que existeixin, els hipervincles d'aquest lloc web hauran estat validats de manera prèvia amb els titulars de les pàgines webs enllaçades, no sent responsable PWACS de les activitats que realitzin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades, especialment en els casos que siguin contraris a la llei, la moral i l'ordre públic.

6. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les Condicions d'Ús per a l'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit i romandran vigents mentre el portal estigui actiu. L'usuari reconeix haver llegit les presents Condicions i presta la seva conformitat a aquestes.

7. NUL·LITAT I EFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

8.  LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la interpretació o aplicació d'aquestes condicions generals, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

bottom of page